โรงเรียนบ้านโคกยาง

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ : 075290232 โทรสาร : 0801458113

299491051_203780095318388_4636755780566040732_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

1092140091-20201118-165144

นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโคกยาง

โรงเรียนบ้านโคกยาง เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดโคกยาง” เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2473 โดยใช้ศาลาโรงธรรมของวัดโคกยางเป็นสถานที่เรียน พ.ศ. 2498 พระภิกษุด้วน จันทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกยาง ได้มอบที่ดินของวัดซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบล โคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) จำนวนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 75.50 ตารางวา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในตำบลร่วมกันบริจาคเงินและแรงงานในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แล้วย้ายนักเรียนมาเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2500

ในปี พ.ศ.2506 นายเสริม โรจนไพบูลย์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดโคกยางได้ขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดโคกยาง เป็นโรงเรียนบ้านโคกยาง พ.ศ.2512 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 พ.ศ.2516 ได้ขยายเปิดชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมปีที่ 7 พ.ศ.2519 และ พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สร้างอาคารเรียนหลังแบบ ป1ก หลังที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

พ.ศ. 2534 นายพิเชฐ อมรกุล อาจารย์ใหญ่ ได้ขอเปิดนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคาร หลังที่ 4 (2 ชั้น) แบบ สปช. 105/29 และ พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณจากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ในโครงการ “เซ็นทรัลมุ่งพัฒนาการศึกษา” ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องส้วม ห้องสมุด ทำให้โรงเรียนบ้านโคกยางมีอาคารสถานที่สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และให้บริการชุมชน พ.ศ. 2554 นายรังษี ณ นคร ผู้บริหารโรงเรียน ได้ขอขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัยอีกครั้งทำให้โรงเรียน บ้านโคกยางจัดการศึกษา เป็น 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

สุขภาพดี มีคุณธรรม สำนึกความเป็นไทย ยึดหลักประชาธิปไตย

ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมดี

มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหารสัมฤทธิ์ผล ชุมชนประสาน บุคลากรปฏิบัติงานมืออาชีพ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย และแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

5. ส่งเสริมให้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่บุคลากรมืออาชีพ