โรงเรียนบ้านโคกยาง

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ : 075290232 โทรสาร : 0801458113

ข้อมูลบุคคลากร

นางบุษราภรณ์ ศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
ว่าที่ ร.ต. หญิงพักตร์สิริ จิตเที่ยงครู ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางปนัสยา ศุภศรีครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางกนกกร พงศ์ยี่ล่าครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางวัลลีย์ โปซิ วครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสารภี สงนวนครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางวิชยา แก้วสวัสดิ์ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนิรมล เอี่ยวเล็กครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสิริกาญจน์ เทพบำรุงครู
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวอักษิพร ปิยะกาญจน์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายกิติชัย ไถเหี้ยมครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายวิทยา พรมสังข์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางอัจฉรา สังข์พราหมณ์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวุฒิชัย บุญขันครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางสาวจารินี สมันหลีครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอัษฎกร พรมแก้วครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางนุชรินทร์ หวังขวัญครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายประจวบ มืดเกิดนักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวสายทิพย์ ฮ้างเต็กครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

บทความล่าสุด